Privacy & Cookies

Privacyverklaring

Philips Pensioenfonds vindt het zeer belangrijk dat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Zo houden wij ons uiteraard aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij registreren en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor onze pensioenactiviteiten en voor het aanbieden van hypotheken.

In onze privacyverklaring leggen wij onder meer uit welke persoonsgegevens wij in het kader van onze hypotheekactiviteiten verwerken en hoe wij daarmee omgaan. U leest daarnaast hoe u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Ook leest u meer over de beveiliging en geheimhouding van uw persoonsgegevens.

 

Cookiebeleid Philips Pensioenfonds

Onze website en de persoonlijke inlogomgeving maken gebruik van cookies. Kleine tekstbestandjes worden op uw computer, tablet of mobiele telefoon achtergelaten om de gebruiksvriendelijkheid van de websites te verhogen. Ze onthouden bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen en voorkeuren. Als u de cookies uitzet, zal onze website voor u minder goed functioneren.

Onze website heeft cookies voor:

 • Het onthouden van uw keuzes en invoer (bewaren we 3 maanden)
 • Klanttevredenheidonderzoek (bewaren we 6 maanden)
 • Feedbackmogelijkheid (bewaren we 1 week)
 • Verwijzingen naar onze social media (bewaren we 3 maanden)
 • (Anoniem) meten en analyse van websitebezoek via Google Analytics (bewaren we 1 jaar)

Verkregen informatie over uw websitebezoek wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres, deels gemaskeerd), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers. Het laatste octet van het IP-adres is daarbij gemaskeerd. Google gebruikt deze informatie om de Google Analytics-service te onderhouden en te beveiligen en om essentiële systeembewerkingen uit te voeren. Philips Pensioenfonds deelt gegevens niet voor benchmarking, producten en services van Google, technische ondersteuning en accountspecialisten. Wij hebben daarnaast een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, zoals gevraagd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Wij hebben Google ook niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De persoonlijke inlogomgeving maakt daarnaast gebruik van 'session cookies'. Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken. Voor functionele cookies hebben we uw toestemming niet nodig, want de privacy van de gebruiker blijft bij deze cookies gewaarborgd. Toch melden we graag dat de persoonlijke inlogomgeving van Philips Pensioenfonds Hypotheken gebruikmaakt van deze cookies, zodat u bijvoorbeeld niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De session cookies worden verwijderd nadat u uw browser heeft afgesloten.

Geen persoonsgegevens

Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer en geen persoonsgegevens. Met de cookies kunnen wij u niet persoonlijk identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van anderen te identificeren.

Cookies uitzetten

Om onze website volledig te kunnen gebruiken, dient u ook onze cookies te accepteren. Wilt u geen cookies op uw computer? Dan kunt u de cookies ook weigeren via de cookiemelding die u ziet bij het eerste bezoek aan onze website, dan wel op een later moment in de instellingen van uw browser.

Vragen?

Heeft u vragen over onze privacyverklaring, het cookiebeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens? Of heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? U kunt dan een e-mail sturen naar privacy.ppf@philips.com.

Wij wijzen u erop dat u het recht heeft om, op elk moment, met eventuele klachten of zorgen met betrekking tot enig gebruik van uw persoonsgegevens door Philips Pensioenfonds en/of BlackRock contact op te nemen met de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Printbare versie

Download hier onze privacyverklaring voor het aanbieden en beheren van hypotheken

Privacyverklaring Hypotheekactiviteiten

Snel iets weten?

Privacyverklaring Hypotheekactiviteiten

Hier leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

 • Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

  De gevraagde persoonsgegevens zijn noodzakelijk om te beslissen of Philips Pensioenfonds een hypotheekovereenkomst met u aangaat en om te voldoen aan wet- en regelgeving. Als u de gevraagde persoonsgegevens niet verstrekt, kan uw hypotheekaanvraag niet in behandeling worden genomen.

 • Welke persoonsgegevens registreert en verwerkt Philips Pensioenfonds?

  Om uw hypotheekaanvraag in behandeling te nemen, zal uw hypotheekadviseur uw persoonsgegevens verstrekken aan Philips Pensioenfonds. Hieronder vallen onder meer de volgende gegevens:

  • Naam
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer en e-mailadres
  • Nationaliteit
  • Geslacht
  • Burgerlijke staat
  • Geboortedatum
  • Bewijs van identificatie (ID-bewijs)
  • Inkomensgegevens waaronder dienstververbandgegevens, salaris, verzekeringen en andere vormen van compensatie
  • Bankrekeninggegevens
  • Huidige hypotheekgegevens
  • Andere leninggegevens

  Wij registreren en verwerken alleen persoonsgegevens die relevant zijn voor onze hypotheekactiviteiten.

  Persoonsgegevens kunnen ook door ons worden opgevraagd bij derden, zoals bijvoorbeeld het Bureau Krediet Registratie (BKR) en het Kadaster.

  Als uw hypotheekaanvraag succesvol is wordt ook nog uw BSN-nummer opgevraagd.

  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door uw hypotheekadviseur. Hiervoor is uw hypotheekadviseur zelf verwerkingsverantwoordelijk.

 • Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

  Doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verwerkt kunnen worden zijn:

  • Beslissen of een hypotheekovereenkomst wordt gesloten;
  • Om BKR-toetsen en kadasterzoekopdrachten uit te voeren;
  • Het opstellen en uitvoeren van hypotheekovereenkomsten;
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals de jaarlijkse opgave van uw hypotheekgegevens aan de belastingdienst (‘jaaropgave’);
  • Klanttevredenheidsonderzoeken en het optimaliseren van onze hypotheekactiviteiten;
  • Lopende relatiedoeleinden gedurende de looptijd van de hypotheek;
  • Het uitvoeren van antiwitwas-, terrorismebestrijding, sanctiescreening, fraude en andere due diligence-controles.
 • Aan wie verstrekt Philips Pensioenfonds uw persoonsgegevens?

  Philips Pensioenfonds deelt uw persoonsgegevens met verschillende andere partijen indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de hypotheekactiviteiten en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met partijen die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Op die manier zorgen wij voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Philips Pensioenfonds blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Philips Pensioenfonds is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens en heeft BlackRock (Nederland) B.V. ingeschakeld om hypotheekaanvragen te verwerken en namens haar alle hypotheekgerelateerde diensten uit te voeren. Hiervoor worden uw gegevens gedeeld met BlackRock, waarbij zij gebruikmaken van andere diensten van BlackRock, zoals IT-diensten.

  De overige partijen waarmee uw (persoons)gegevens gedeeld kunnen worden, zijn:

  • Uw hypotheekadviseur;
  • Kredietreferentiebureaus (waaronder BKR) of andere organisaties met het oog op het uitvoeren van kredietcontroles, antiwitwas- en terrorismefinancieringscontroles en het opsporen van fraude en andere potentiële criminele activiteiten;
  • Het Kadaster;
  • De door u gekozen notaris;
  • Deurwaarders en andere incasso-/debiteurenpartijen;
  • Relevante verzekeringsmaatschappijen;
  • Goederen- en dienstverleners (bijv. voor het afdrukken en verzenden van brieven);
  • De Belastingdienst;
  • Bevoegde autoriteiten (met inbegrip van een nationale en/of internationale regelgevende of handhavingsinstantie, agentschap, rechtbank of andere vorm van rechtbank of belastingdienst) of hun agenten wanneer Philips Pensioenfonds dit krachtens de toepasselijke wet- of regelgeving verplicht of toegestaan heeft; en
  • Een (potentiële) koper of fusiepartner in verband met een (potentiële) overdracht of fusie van de activiteiten of activa van Philips Pensioenfonds, of enige daarmee verband houdende rechten of belangen.

  Het verstrekken van deze persoonsgegevens aan derden zal slechts plaatsvinden voor zover zulks:

  • ofwel voortvloeit uit het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
  • ofwel een wettelijk voorschrift dit vereist;
  • danwel geschiedt met uw toestemming.
 • Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

  In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • Recht op inzage:
   U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die Philips Pensioenfonds van u heeft. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij de Functionaris voor Gegevensbescherming van het Fonds (zie contactgegevens verderop).
  • Recht op bezwaar:
   U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als deze gegevens niet worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde belangen of voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang.
  • Recht op rectificatie:
   Indien de gegevens die u bij een inzage van Philips Pensioenfonds heeft ontvangen onjuistheden bevatten, kunt u digitaal of schriftelijk een correctie doorgeven aan de Functionaris voor Gegevensbescherming. Binnen een maand ontvangt u bericht of wij aan uw verzoek op rectificatie kunnen voldoen.
  • Recht op wissen:
   Afhankelijk van de grondslag waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u het recht hebben om uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit recht speelt bij Philips Pensioenfonds wanneer uw persoonsgegevens ten onrechte in onze hypotheekadministratie zijn opgenomen. Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer:
   • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
   • u op terechte gronden bezwaar maakt tegen de verwerking;
   • deze onrechtmatig zijn verwerkt; of
   • deze dienen te worden gewist op basis van wet- en regelgeving.
  • Recht op beperking:
   U heeft het recht de verwerking van uw persoonsgegevens door ons te beperken. Het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens kan indien:
   • u de juistheid van de gegevens betwist en u vindt dat wij dat moeten controleren;
   • de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is en u zich verzet tegen wissen;
   • wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben maar u wel, bijvoorbeeld voor het voeren van een rechtszaak tegen Philips Pensioenfonds of derden;
   • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking waarop wij niet meteen beslissen.
  • Recht op dataportabiliteit:
   U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een duidelijk leesbare vorm te ontvangen. Dit recht is alleen van toepassing op verwerkingen die op basis van geautomatiseerde procedés worden verricht.

   

 • Wat moet u doen als u gebruik wilt maken van uw rechten?

  Indien u van (één van) deze rechten gebruik wenst te maken, kunt u uw gemotiveerde verzoek indienen via het volgende e-mailadres: privacy.ppf@philips.com.

  U kunt ook een brief sturen naar:
  Philips Pensioenfonds
  t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
  Postbus 80031
  5600 JZ Eindhoven

  Na ontvangst van het verzoek verifieert Philips Pensioenfonds allereerst uw identiteit om vast te stellen of het verzoek gerechtvaardigd is. Hiervoor zal Philips Pensioenfonds telefonisch of schriftelijk contact met u opnemen. Vervolgens zal Philips Pensioenfonds uw verzoek zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand afhandelen. Indien dit toch niet mogelijk blijkt te zijn, zal Philips Pensioenfonds u binnen een maand informeren waarom uw verzoek niet kan worden afgehandeld en een nieuwe termijn aangeven (maximaal twee maanden na informeren).

  Philips Pensioenfonds zal op uw verzoek de gegevens in een duidelijk leesbare vorm aan u verstrekken. Nadat Philips Pensioenfonds de persoonsgegevens op een veilige wijze aan u heeft verstrekt, moet u zelf zorgdragen voor het bewaren en beveiliging van deze gegevens.

 • Maakt Philips Pensioenfonds gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

  Er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen met betrekking tot uw hypotheekaanvraag.

 • Gebruikt Philips Pensioenfonds uw persoonsgegeven voor marketingdoeleinden?

  Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor ongevraagde marketing en uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden om te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden.

 • Welke beveiligingsmaatregelen worden getroffen met betrekking tot de persoonsgegevens?

  Philips Pensioenfonds heeft passende technische en organisatorische voorzieningen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of beschadiging. Verder zijn de nodige voorzieningen aanwezig die waarborgen dat vervanging of herstel kan plaatsvinden bij verlies of beschadiging van gegevens van de betrokkene. Sommige medewerkers hebben al vanwege hun ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht ten aanzien van persoonsgegevens. Overige medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens die zij verwerken, behalve wanneer zij op grond van de wet verplicht zijn de gegevens te verstrekken.

  Uw persoonlijke inlogomgeving van Philips Pensioenfonds Hypotheken is beveiligd volgens de eisen van de AVG. Op de inlogomgeving vindt u de actuele status van uw hypotheek. Alle persoonsgegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt.

 • Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

  Als uw aanvraag voor een hypotheek niet leidt tot een definitieve hypotheekovereenkomst met Philips Pensioenfonds, worden uw persoonsgegevens niet verder verwerkt. De met de aanvraag samenhangende persoonsgegevens blijven tot maximaal één jaar na het jaar van de aanvraag bewaard.

  Als een definitieve hypotheekovereenkomst met Philips Pensioenfonds tot stand komt, worden uw persoonsgegevens zo lang verwerkt als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor deze is verzameld of om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, boekhoudkundige, rapportage- en interne beleidsvereisten of voor het vaststellen of verdedigen van juridische claims.

 • Hoe kunt u contact met ons opnemen?

  Als u een van uw rechten wilt uitoefenen of vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met:
  Philips Pensioenfonds
  t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
  Postbus 80031
  5600 JZ Eindhoven

  E-mail: privacy.ppf@philips.com

 • Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

  Als u zich zorgen maakt of klachten heeft over de manier waarop uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, neem dan contact op met Philips Pensioenfonds (zie contactgegevens vorige vraag). U heeft ook het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

 • Meer laden...

Boven